Loading

wait a moment

ความแปรปรวนของทางธรรมชาติส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วม

ความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหาน้ำท่วม โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดมาจากสภาพปัญหาและสภาพท้องที่บริเวณต่าง ๆนั้น ได้เกิดความแปรปรวนของทางธรรมชาติ แต่ทว่าในพื้นที่แต่ละแห่งก็อาจเกิดอุทกภัยขึ้นมาจากการกระทำของมนุษย์ก็เป็นได้ เพราะว่ามนุษย์เองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยรองลงมาจากธรรมชาติที่ส่งผลกระทบปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย